Main Campus
Dr.Vipul Bhatt
M.A., Ph.D

Kanya Gurukula Campus
Dr. Babita Sharma
(Adhoc) M.A., Ph.D, NET